Zwiedzanie laboratorium

Laboratorium GPW od jego otwarcia, które nastąpiło we wrześniu 2015 roku, jest niemal każdego miesiąca oblegane przez liczne grupy ludzi zainteresowanych informacjami o najnowocześniejszych metodach badania wody, które są stosowane w naszych pracowniach . Drzwi do laboratorium GPW są otwarte zwłaszcza dla radnych, samorządowców, nauczycieli, młodzieży i ludzi interesujących się jakością wody.

W światowym Dniu Wody 22 marca 2016 roku Laboratorium GPW odwiedziło w ciągu tego dnia ponad 140 uczniów i nauczycieli z 5 szkół z Piekar Śląskich i Katowic: Gościliśmy grupy uczniów ze Szkoła Podstawowa nr 21 Katowice- Klasa 6 c, Szkoła Podstawowa nr 12 w Piekarach Śląskich – klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 12 w Piekarach Śląskich – klasa 6, II Liceum Ogólnokształcące w Katowicach im. Marii Konopnickiej – klasa II- o profilu biol.- chem, II Liceum Ogólnokształcące w Katowicach im. Marii Konopnickiej – klasa III- o profilu biol.- chem.Wycieczki zorganizowane były od godziny 8-14.00

W tym czasie pracownicy Laboratoriumomówili i pokazali drogę, jaką przebywa próbka przyjmowana do badań w Wydziale Badania Wody oarzi zagadnienia dotyczące zakresu badań wskaźników analizowanych w pracowni: mikrobiologicznej, fizyczno-chemicznej, sensorycznej i hydrobiologicznej, a także zaprezentowali najnowocześniejsze techniki badawcze wody stosowane w laboratorium Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów.

Propozycja planu realizowanego w trakcie zwiedzania pomieszczeń w WYDZIALE BADANIA WODY- w zależności od grupy realizujemy plan max /min
(na czerwono zaznaczone tematy realizowane dla najmłodszych grup)
 1. Podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zapoznanie z ogólna wiedzą na temat działalności i organizacji pracy w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A oraz umiejscowienia Wydziału Badania Wody w strukturach organizacyjnych spółki.
 3. Szkolenie z zakresu aktów prawnych na bazie których, opiera się system wewnętrznej kontroli jakości wody. Zapoznanie z Dyrektywą Unii Europejskiej i aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz innymi dokumentami z zakresu prawa wodnego.
 4. Omówienie systemu zarządzania jakością badań wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 funkcjonującego w Wydziale Badania Wody.
 5. Omówienie drogi do uzyskania akredytacji na badanie wody i ścieków w zakresie badań fizyczno-chemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych. Wymagania jakim musi sprostać laboaratorium, aby uzskać akredytację Polskigo Centrum Akredytacji oraz zatwierdzenie systemu jakości badań przez PSSE w Katowicach.
 6. Omówienie zagadnień z zakresu pobieranie próbek wody i ścieków u klienta wewnętrznego i zewnętrznego. W tym:
  1. Przygotowywanie pojemników do pobierania próbek i wyposażenia do pomiarów w miejscu pobierania.
  2. Procedura postępowania w trakcie pobieranie próbek do badań fizyczno-chemicznych, sensorycznych, mikrobiologicznych i hydrobiologicznych.
  3. Dokumenty związane z próbkobraniem oraz sterowanie jakością próbkobrania (rodzaje próbek kontrolnych na pracowni fizyczno-chemicznej i mikrobiologicznej).
 7. Omówienie sposobu postępownia z próbką w Wydziale Badania Wody. W tym:
  • Kompleksowa obsługa klineta od przyjęcia zamówienia do wydania raportu z badań dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Nadzór nad realizacją zamówienia i sposób postępowania w przypadku uzyskania wyniku niezgodnego z wymaganiami.
  • Szkolenie z zakresu obsługi programu CS-17 Lims wykorzystywanego w laboratorium min. do rejestracji próbek i wydawania raportów z badań.
 8. Zapoznanie ze specyfiką pracy na pracowni badań fizyczno-chemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych.
  • Pracownia Badań Fizyczno-Chemicznych
   • Omówienie wybranych paramterów jakości wody oznaczanych w pracowni badań fizyczno-chemicznych.
   • Zapoznanie z obowiązującymi normami i/lub stosowanymi procedurami badawczymi dla poszcególnych parametrów.
   • Oznaczanie wybranych parametrów jakości wody przy zastosowaniu:
    • technik spektroskopii VIS – oznaczanie żelaza, manganu, cyjanków, glinu,
    • technik elektrochemicznych – oznaczanie odczynu pH i przewodności elektrycznej właściwej,
    • technik miareczkowych – oznaczanie twardości ogólnej, zasadowości, kwasowości, dwutlenku węgla,
    • technik absorpcyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem elektrotermicznym– zasady ogólne,
    • technik chromatografii jonowej – zasady ogólne,
    • technik chromatografii gazowej HS, P&T, Split/splitless z detekcją ECD, MS, PID,
   • Omówienie harmonogramu sterowania jakością badań w pracowni fizyczno-chemicznej, w tym prowadzenie kart kontrolnych,udział w badaniach biegłości oraz prowadzenie zapisów z badań.
   • Nadzór metrologiczny i spójność pomiarowa w pracowni fizyczno-chemicznej.
   • Walidacja metod fizyczno-chemicznych i szacowanie niepewności wyniku.
  • Pracownai Badań Sensorycznych.
   • Analiza badań sensorycznych wody – oznaczanie zapach i smaku.
   • Przygotowanie szkła laboratoryjnego oraz wstępne przygotowanie i kodowanie próbek do badań.
   • Przeprowadzenie analizy, oraz zapisy i kontrola jakości badań.
  • Pracownia Badań Mikrobiologicznych.
   • Omówienie wybranych paramterów jakości wody oznaczanych w pracowni badań mikrobiologicznych. Zapoznanie z obowiązującymi normami i/lub stosowanymi procedurami badawczymi dla poszcególnych parametrów.
   • Sposoby wykonania oznaczenia obejmujące: posiew, odczyt, przesiew oraz potwierdzenia dla poszczególnych parametrów:
    • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48 h i 22°C po 72 h
    • Bakterie grupy coli i Escherichi coli
    • Enterokoki kałowe
    • Clostridium perfringens
    • Bakterie z rodzaju Legionella
    • Pseudomonas aeruginosa
   • Metody alternatywne w pracowni mikrobiologicznej - oznaczanie bakterii z grupy coli i Escherichia coli metodą Coliert 18.
   • Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej w pracowni mikrobiologicznej.
   • Przygotowywanie szkła laboratoryjnego do badań, w tym butelek do pobierania próbek wody.
   • Przygotowywanie podłoży mikrobiologicznych i omówienie ich kontoli jakości.
   • Monitorowanie temperatury w chłodniach i cieplarkach przy wykorzystaniu oprogramowania QM-system.
   • Analiza prób hydrobiologicznych wody. Przygotowywanie próbek do analizy, obsługa mikroskopu odwróconego z kontrastem fazowym. Rozróżnianie organizmów fito-i –zooplanktonowych oraz określenie ich przynależności do: sinic, zielenic, okrzemek, kryptofitów, euglenie, złotowiciowców i bruzdnic.
   • Dodatkowo w wersji dla przedszkolaków rysowanie obrazu zaobserwowanego pod mikroskopem-zapoznanie z zagadnieniem dotyczącym planktonu.
   • Prowadzenie zapisów i wystawianie raportu z badań.
   • Omówienie harmonogramu sterowania jakością badań w pracowni mikrobiologicznej, w tym prowadzenie szerokiej gamy kart kontrolnych na różnym etapie postępowania z próbką.
   • Omówienie udział w badaniach biegłości oraz prowadzenie zapisów z badań i wystawianie raportów z analiz.
   • Nadzór metrologiczny i spójność pomiarowa w pracowni mikrobiologicznej.
   • Walidacja metod mikrobiologicznych i szacowanie niepewności wyniku.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2016 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.